HOME

            โครงการ CSD สัมพันธ์ (CSD ย่อมาจาก Community Social Development) เกิดจากพัฒนาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  เริ่มจากนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน/สังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคอีสานได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำในทุก ๆ ปี  ระยะแรกเป็นการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการโดยอาศัยความสัมพันธ์ร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาในแต่ละสถาบัน โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า “CD สัมพันธ์”  นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการจัด CD สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพ จึงมีการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นระดับประเทศ และได้เกิด “ปฏิญญาเชียงราย” ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านพัฒนาชุมชน สังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์การเรียน การสอนเพื่อตอบสนองกับการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นวิชาชีพในสาขาพัฒนาชุมชนและสังคมมากขึ้น  ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมจาก CD สัมพันธ์ มาเป็น CSD สัมพันธ์  เนื่องจากเพื่อให้ครอบคลุมในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

            หัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรม CSD สัมพันธ์ คือ การเชื่อมร้อยเครือข่ายของนิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและในส่วนของอาจารย์ จะเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและสังคมที่ตอบสนองต่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 

            ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีได้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ประเด็นการนำเสนอให้สอดคล้องกับสถานการณ์บริบท จุดมุ่งเน้นและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแต่ละปี

            ความล้มเหลวของแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาเอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยในสังคมในขณะที่ต้องแลกด้วยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชีวิตของคนจำนวนมาก มีอุบัติภัยและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไปทั่วโลก เช่น น้ำท่วม ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว โลกร้อน ไฟป่า เป็นต้น มีนักวิชาการหลายท่านในหลากหลายสาขาวิชาล้วนเห็นพ้องต้องกันว่า สาเหตุหลักมาจากรากฐานความคิดหรือกระบวนทัศน์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบหรือแนวทางของท่าทีในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวของมนุษย์ การนำมิติของคุณธรรมจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ที่ว่าด้วยการให้คุณค่าความดีมาพิจารณาในเรื่องของการพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต

            สถานศึกษาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีภารกิจและบทบาทในการหนุนเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ถือได้ว่า เป็นสาขาวิชาที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชน ดังนั้น จึงควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมประสานเครือข่ายการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

            จากสถานการณ์ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชีวิตในสังคมไทย และภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงกำหนดให้มี โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
  • 2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
  • 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน
         
            กำหนดการ
  • - ขยายรับผลงานบทความ เฉพาะภาษาอังกฤษ ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2560
  • - แจ้งผลการพิจารณาบทความ 25 ธันวาคม 2560    พร้อมแจ้งลงทะเบียนค่าตีพิมพ์
  • - ส่งแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 15 มกราคม 2561