อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ

ระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการ / ผู้สนใจทั่วไป
ระดับชาติ (ภาษาไทย) บทความละ 3,000 บาท
ระดับนานาชาติ (English) บทความละ 6,000 บาท
(โดยอัตรานี้รวมถึงกระเป๋าเอกสาร เอกสารรวมบทคัดย่อ รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) แบบอิเล็กทรอนิกส์, ใบรับรองการนำเสนอ และเอกสารอื่น ๆ)

การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ทหารไทย สาขาอยุธยา พาร์ค
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 633 – 2 – 50226 – 6
ชื่อบัญชี มจร หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
——– ไม่รับ เช็ค ดร๊าฟ และ ไปรษณีย์ธนาณัติ ——–
ส่งหลักฐานการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.csd17mcu.com ในส่วนของ เมนู Payment

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/ชำระเงิน 15 ธันวาคม 2560  ในส่วนของนิสิตและอาจารย์ ระดับปริญญาตรี
–  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางผู้จัดได้รับการยืนยัน และสำเนาการชำระเงินจากผู้เข้าร่วมแล้วเท่านั้น
–  ใบเสร็จรับเงิน ขอรับได้ในวันประชุม
–  ทั้งนี้ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
–  ผู้จัดจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยลงวันที่ 28 มกราคม 2561
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การพัฒนาสังคม 035 – 248000 ต่อ 8278 (Tel)

ด้านการเงิน
นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย 089 – 922 1142 นางสาวจิราพร อรรถารส 087 – 736 9945

ด้านส่งผลงานและทั่วไป

ภาษาไทย ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงค์ 081-558 2605 พระสุกิจจ์ สุจิณฺโณ 086-263 2570
English  ASST.PROF. JITTI MONGKOLNCHAIARUNYA  Tel. 081 – 874 5778 & 061 – 858 1212