————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  1. รายชื่อผู้นำเสนอบทความ ระดับ ปริญญาโท /เอก / คณาจารย์/นักวิจัย ภาษาไทย – English  แบบปากเปล่า (Oral Presentation)
  2. รายชื่อผู้นาเสนอบทความ ระดับ ปริญาโท/เอก/คณาจารย์/นักวิจัย ภาษาไทย   แบบโปสเตอร์  (Poster presentation)
  3. รายชื่อผู้นำเสนอบทความ ระดับปริญญาตรี แบบปากเปล่า (Oral Presentation)
  4. รายชื่อผู้นำเสนอบทความ ระดับปริญญาตรี แบบโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster Presentation)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ข้อกำหนดการนำเสนอบทความ / งานวิจัย
1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาทีรวมซักถาม
2. File นำเสนอ ให้ผู้นำเสนอนำมาใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำห้องนำเสนอก่อนเริ่มนำเสนอ 45 นาที
3. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ตามเวลาที่กำหนดให้
หมายเหตุ : การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
1.1 หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้
1.2 ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ บทความประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมใน รูปสื่อ CD-ROM และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับ แต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรกำหนด)

2. การเตรียมโปสเตอร์
2.1 ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80 X 120 ซม. เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยและข้อสรุป
2.2 ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์
2.3 กำหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 30 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 08.00 น. โดยทางคณะกรรมการจัดงาน เตรียมบอร์ดไว้ให้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมอุปกรณ์ในการติดโปสเตอร์มาด้วย ทั้งนี้ ให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 หลัง 17.30 น.

การพิจารณาผลงานและการนำเสนอ
(การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมิน (Peer Review) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาการเลือกกลุ่มเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings
3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่ทางผู้จัดกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
4. ผู้นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หาก พบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำที่โปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่า บทความวิจัยนั้น ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้และทางคณะกรรมการผู้จัดงาน จะได้ทำหนังสือแจ้งไป ยังสถาบันต้นสังกัดนั้น ๆ โดยเร็วต่อไป
5. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด