ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การพัฒนาสังคม 035 – 248000 ต่อ 8078 (Tel)

ด้านการเงิน
นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย 089 – 922 1142 นางสาวจิราพร อรรถารส 087 – 736 9945

ด้านส่งผลงานและทั่วไป
ภาษาไทย ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงค์ 081-558 2605 พระสุกิจจ์ สุจิณฺโณ 086-263 2570
English ASST.PROF. JITTI MONGKOLNCHAIARUNYA Tel. 081 – 874 5778 & 061 – 858 1212