ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร

ปาฐกถา เรื่อง “พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยศาสตร์กับการพัฒนาสังคม”

Prof.Dr.Prachanda Pradhan, International Irrigation Management Institute, Nepal

Keynote Address “Sustainable Development in Asia”